sakarya üniversitesi ilahiyat fakültesi

ozanlar kampüsü sakarya tel:+90 264 274 30 60 faks: +90 264 277 98 32
 
ibrahim çapak

ÖZGEÇMİŞ

Doğum Tarihi: 05 Ocak 1971

      Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İlahiyat Fakültesi

Marmara Üniversitesi

1994

Y. Lisans

Felsefe ve Din Bil.

Marmara Üniversitesi

1997

Doktora

Felsefe ve Din Bil.(Mantık)

Ankara Üniversitesi

2003

Doçentlik

Felsefe ve Din Bil.(Mantık)

Sakarya Üniversitesi

2006

Profesörlük

Felsefe ve Din Bil.(Mantık)

Sakarya Üniversitesi

2012

   
  • Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:
   • Bir Din Felsefesi Problemi Olarak Bursalı İsmail Hakkı'da Uluhiyyet. MÜSBE 1997, Danışman: Prof Dr. Necip Taylan
  • Doktora Tezi Tezi Başlığı ve Danışmanı:
   • Ebu Hamid el-Gazali'nin Mantık Anlayışı. AÜSBE 2003, Danışman: Prof Dr. Tahir Yaren
  • Görevler:
   • Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, 1995-1997
   • Ar. Gör. İlahiyat Fakültesi Sakarya Üniversitesi 1997-1998
   • Ar. Gör. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1999-2003
   • Dr. Ar. Gör. İlahiyat Fakültesi Sakarya Üniversitesi 2003-2006
   • Doç. Dr. İlahiyat Fakültesi Sakarya Üniversitesi 2006-
   • Mantık Anabilim Dalı Başkanlığı 2008-
   • Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Bşk. Yrd. 2008-
   • SAÜ İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı 2009-2011
   • SAÜ İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği 2010-
  • Eserler:
   • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
    • Çapak, İbrahim, "Porphyrios ve Ebherî'nin İsagoci'leri Bağlamında Fârâbî'nin İsagoci'si", Uluslararası Farabi Sempozyumu, Ankara 7-8 Ekim 2004. Ankara 2005, s.101-117.
    • Çapak, İbrahim, “İbn Hazm’ın Mantık Anlayışı” Uluslar arası Katılımlı İbn Hazm Sempozyumu, 26-28 Ekim 2007, Bursa.
    • Çapak, İbrahim, “Yusuf b. Osman İskilibi’nin Lisanü’l-Mantık fi Maarifi’n Nutk Adlı Eseri ve Ebheri’nin İsagoci’si ile Karşılaştırılması” Uluslar arası Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çorum Sempozyumu, 23-25 Kasım 2007, Çorum; Çorum Belediyesi Kültür Yayınları C. I, s. 543-560.
    • Çapak, İbrahim, “İbn Rüşd’e Göre Akli Kıyasın Temellendirilmesi ve Tadik Yolları”, 9-11 Ekim 2008, Sivas.
    • Çapak, İbrahim, “Amidi’nin Mantık Anlayışı”, 24-26 Ekim 2008, Diyarbakır.
    • Çapak İbrahim, “Farabi’nin Erdemli Şehir Projesi ve Dayandırdığı Temel Prensipler”, 9-11 Ekim 2009 Çorum.
    • Çapak İbrahim, Kültürümüzde Kıyas: Kur’an ve Hadislerden Örnekler (Syllogisme in Our Culture: Exaples for Syllogisem in Qur’an and Hadith), 4-6 November (Kasım) 2009, Fatih University Press, Jakarta-Istanbul-Seuol 2009, s.149-159.
    • Çapak İbrahim, "Mevlana Mesnevisi ve Mantık", 9-11 Mayıs 2011 Urumiye/İran (Yayınlanacak)
    • Çapak, İbrahim, “Gazali Mantığında Burhan” 7-9 Ekim 2011 (Yayınlanacak)
    • Çapak, İbrahim, “The Logic of Avicenna From the Viewpoint of Shristani”, 7-9 Aralık 2011, Fokuako, Japonya.
   • Uluslar arası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
    • Çapak, İbrahim, The Formation of Knowledge and Disputation (al-Jadal) in Gazali’s Logic, Journal of Islamic Research, v 3, no 2 December 2010. p. 129-142
   • Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
    • Çapak, İbrahim, "İlk Dönem İslam Mantıkçılarının Modaliteye Yaklaşımı", Felsefe Dünyası, Sayı 39, 2004/1, s. 144-158.
    • Çapak, İbrahim, "Ebi Salt Dani'nin Modalite Anlayışı", Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10/2004, s. 69-92.
    • Çapak, İbrahim, "Klasik Mantıkta Kategoriler Teorisi", Felsefe Dünyası, Sayı 40, 2004/2, s. 108-128.
    • Çapak, İbrahim, "Fahreddin Râzi'nin İslâm Mantık Tarihindeki Önemi ve Bazı Mantık Konuları Hakkındaki Görüşleri", Dini Araştırmalar Dergisi, c. 8, Sayı 23, 2005, s. 135-150.
    • Çapak, İbrahim, "Sokrates ve Gazali'ye Göre Dilin Menşei", Dini Araştırmalar Dergisi, Sayı 18, 2004, s. 65-74.
    • Çapak, İbrahim, "Gazali'ye Göre Öncüllerin Yapısı", Felsefe Dünyası, Sayı. 38, 2003/2., s.149-161.
    • Çapak, İbrahim, "Ebi Salt Dani ve İbn Tumlus'un Önerme Anlayışları", Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 13/2006.
    • Çapak, İbrahim, "Stoa Mantığında Önermeler", Felsefe Dünyası, Sayı 42, 2005/2, s. 183-196.
    • Çapak, İbrahim, "İslam Dünyasındaki İlk Mantık Çalışmalarına Genel Bakış", Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9/2004, s. 25-42.
    • Çapak, İbrahim, "İbn Hazm Mantığında Kıyas", Felsefe Dünyası, Sayı 43, 2006/1
    • Çapak, İbrahim, "Gazali'ye Göre Beş Sanatta Kullanılan Öncül Çeşitleri", Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005/1.
    • Çapak, İbrahim, “Gazali’nin Kıyası Kur’an’a Uygulaması”, İslami İlimler Dergisi, Sayı 2, 2006.
    • Çapak, İbrahim, “Bir Arşiv Belgesi Çerçevesinde I. Dünya Savaşı Yıllarında Bingöl’ün Oğnut Nahiyesi Üzerine Bazı Düşünceler” Bingöl Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi, Yıl 1, Sayı 2 Bahar 2008, s. 25-33.
    • Çapak, İbrahim, “İbn Hazm’ın Mantık Anlayışı”, Usul İslam Araştırmaları Dergisi, 2007, Sy. 8. s. 23-46.
    • Çapak, İbrahim, “Aristoteles, Stoacılar ve İbn Rüşd’ün Kıyasa Bakışı”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 19/2009, s.,47-68
    • Çapak, İbrahim, “Harizmi’nin Mefatihu’l-Ulum’unda Mantık”, İslami İlimler Dergisi Mantık Sayısı, C.5, Yıl 5, Sayı 2 Güz 2010, s. 47-58.
   • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
    • Çapak, İbrahim., "Gazali'ye Göre Kıyas Şekilleri ve Kıyasın Kur'an'a Uygulanması", İslam Felsefesinin Meseleleri Sempozyumu, Ankara 8-9 Kasım 2002, Ankara 2003, s. 233-256.
    • Çapak, İbrahim., "Saçaklızade'ye Göre Münazara İlmi", "I. Kahramanmaraş Sempozyumu", 6-8 Mayıs 2004, Kahramanmaraş 2005, C.I., s. 89-99.
    • Çapak, İbrahim, “Kıyasın Hz. Peygamberin Hadislerine Uygulanması Üzerine Bir Deneme”, Hz. Muhammed ve Erensel Mesajı Sempozyumu, 19-22 Nisan 2007, Çorum, İslami İlimler Dergisi Yayınları, Aralık 2007, Çorum, s. 469-480.
    • Çapak, İbrahim, “Bingöl ve Çevresindeki Medreselerde Mantık Eğitimi”, I. Bingöl Sempozyumu, Ankara 2007, s. 99-109.
    • Çapak, İbrahim, “Evliya Çelebi Seyehatnamesin’de Bingöl”, 25-27 Temmuz 2008.
    • Çapak, İbrahim, “Sicil-i Ahval Kayıtlarına Göre Bingöl Uleması”, Arşiv Kayıtlarına Göre Bingöl Kologyumu,1-2 Ağustos 2009.
    • Çapak İbrahim, “İzmirli İsmail Hakkı’nın Akıl Yürütme Hakkındaki Görüşleri Üzerine Bir Tahlil”, Dârülfünûn İlahiyat Sempozyumu, 18-19 Kasım 2009.
   • Diğer Yayınlar
    • Çapak, İbrahim, Stoa Mantığı ve Farabi'ye Etkisi, Ankara 2006.
    • Çapak, İbrahim, Gazali'nin Mantık Anlayışı, Ankara 2005.
    • II. Bingöl Sempozyumu (Yay. Haz., M. Mahfuz Söylemez, İbrahim Çapak) Ankara 2009.
    • Arşiv Vesikalarına Göre Bingöl Kologyumu, (Edt. Prof. Dr. M. Mahfuz Söylemez, Doç. Dr. İbrahim Çapak) Ekim 2011.
    • Çapak, İbrahim, Porphyrios ve İbn Sina Mantığında Tümeller, Ankara 2011
   • Kitapta Bölüm
    • “Maturidi ve Mantık Literatürü”, Doç Dr. İbrahim Çapak, Ar. Gör. Harun Kuşlu Maturidinin İnanç Dünyası, (Edt. Şaban Ali Düzgün), Kültür Bakanlığı,Ankara2011
   • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Tercümeler
    • Michael E. Marmura, "Gazali'nin Mantık ve Dini Olamayan İlimlere Bakışı", (Çev. İbrahim Çapak), Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 11/2005, s. 121-133.
    • Notlar Tony Street, "İbn Sina'dan Sonra Bir Kıyas Tarihine Doğru: Rescher'ın Arap Modal Mantığı İle İlgili Çalışmaları Üzerine" (Çev. Dr. İbrahim Çapak), Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 13/2006.
    • Nicholas Rescher, Ebu Salt Dani’nin Modal Kıyaslar Hakkındaki Görüşleri (Çev. Doç. Dr. İbrahim Çapak), Sakaraya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 24/2011
   • Diğerleri
    • Çapak, İbrahim, Doç. Dr. Recep Kaymakcan'ın Günümüz İngiltere'sinde Din Eğitimi, adlı kitabın tanıtımı, Dini Araştırmalar Dergisi, C.7. Sayı 19. Mayıs-Ağustos 2004. s. 377-380.
    • Çapak, İbrahim, Macit Fahri'nin İslam Ahlâk Teorileri (Çev. Muammer İskenderoğlu, Atilla Arkan), adlı eserinin tanıtımı, Usul Dergisi, Sayı 1, s. 189-192.
    • Çapak, İbrahim, Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu'nun Klasik Mantığa Giriş, adlı eserinin tanıtımı, Usul Dergisi, Sayı 2, s. 241-244.
    • Çapak, İbrahim, Michel Lelong’un (Çev. Prof. Dr. Ali Erbaş), İslamla Yüzleşen Batı adlı eserinin tanıtımı, Usul Dergisi, Sayı 4, 2006.
    • Çapak, İbrahim, Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu’nun Mantık Yanlışları adlı eserinin tanıtımı, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sy. 14. 2006
    • Çapak, İbrahim, “I. Bingöl Sempozyumu’nun Ardından” Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sy. 14. 2006.
    • Çapak, İbrahim, “Mantık Anabilim Dalı Toplantısı”, İslami İlimler Dergisi Mantık Sayısı, C.5, Yıl 5, Sayı 2 Güz 2010, s. 263-270.
   • Danışmanlığında Tamamlanan Tezler
    • Kösem, Kevser, İsmail Müfit b. Ali el-İstanbuli’nin Şerhu’l-Ahlâkı’l-Adudiyye Adlı Eserinin Tahkik, Tercüme ve Değerlendirmesi, haz. Kevser Kösem, Sakarya 2008. (Danışman: Doç. Dr. İbrahim Çapak)

    • Takcı, Harun, İbn Sînâ'nın el-Muhtasaru'l-Evsat fi'l-Mantık Adlı Risalesi Üzerine Bir İnceleme / haz. Harun Takcı.-- 2009. 308 y.  (Yüksek Lisans).-- Sakarya Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslam Felsefesi Bilim Dalı (Danışman: Doç. Dr. İbrahim Çapak)
    • Adsoy, Şerefettin, Seyfuddin El-Âmidî’nin Dekâiku’l-Hakâik Fi’l-Mantık Adlı Eserinin Tercüme Tahkik Ve Değerlendirmesi / haz. Şerefettin Adsoy.-- 2009. 124 y. (Yüksek Lisans).-- Sakarya Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslam Felsefesi Bilim Dalı (Danışman: Doç. Dr. İbrahim Çapak)

    • Emine Puse, Son Dönem Osmanlı İlmihallerinde İslam Dışı Dinler, haz. Emine Puse, 2010. (Danışman: Doç. Dr. İbrahim Çapak)

    • Özbay, Muzaffer, Evliya Çelebi’nin Seyehatnamesinde Gayri Müslim Mabedleri ve Ziyaretgayları, haz. Muzaffer Özbay, 2010. (Danışman: Doç. Dr. İbrahim Çapak)

    • M. Nasih Ece, Cürcani’nin er-Risaletül Kübra fi’l Mantık Adlı Eserinin Tahkik, Tercü ve Değerlendirmesi, 2011. (Danışman: Doç. Dr. İbrahim Çapak)

   • Danışmanlığında Devam Eden Tezler
    • Doktora
     • Harun Kuşlu, Nasireddin Tusi 'de Önermeler
    • Yüksek Lisans
     • N. Nasih Ece, Cürcani’nin Er-Risaletül Kübra Fi’l Mantık Adlı eserinin tahkik, tercüme ve değerlendirmesi
     • M. Özkaya, Ahmet Bin Süleyman El Halidi’nin Risale Fi’l ilmil Mantık adlı eserinin tahkik, tercüme  ve değerlendirmesi
     • B. Canlı, Davud b. Muhammed el-Hanefi el-Karsi’nin Risale fi’l-Mantık Adlı Eserinin Tahkik, Tercüme ve Değerlendirmesi
   • Editörlük
    • İslami İlimler Dergisi Mantık Sayısı Cilt 5, Yıl 5, Sayı 2 Güz 2010. (Sayı Editörü).
    • Bingöl Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi (Editör Yardımcısı)
   • Lisans Düzeyinde Girdiği Dersler
    • İlahiyat Fakültesi
     Mantık
     İslam Felsefesi Tarihi
     İlk Çağ Felsefesi
     Yeniçağ Felsefesi
     Din Felsefesi
    • Fen Edebiyat Fakültesi
     Felsefe Bölümü
     Klasik Mantık
     Sembolik Mantık
     Rönesans Mantığı
     Bilim Felsefesi
     Yeniçağ Felsefesi
     Sosyoloji Bölümü
     Mantık I-II
     Yeniçağ Felsefesi
   • Yüksek Lisans Düzeyinde Verdiği Dersler

    • Bilgi Teorisi ve Mantık
     Osmanlıda Mantık Çalışmaları
     İbn Sina Mantığı
     Gazali Mantığı
   • Doktora Düzayinde Verdiği Dersler
    •  
     Farabi Mantığı
     İslam Felsefesinde Burhan Nazariyesi
     Osmanlı Düşüncesinde Eleştirel Düşünme Yöntemi

   

   

   
   
   

son güncelleme: 20 Şubat 2012